Doradca zawodowy
udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej w wyborze zawodu, kierunku kształcenia uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów.
Poradnictwo zawodowe w PPP obejmuje młodzież z terenu MiG Bogatynia. Jest realizowane zarówno na terenie poradni, jak i w podległych placówkach, tj. głównie gimnazjach, Zespole Szkół Zawodowych czy Liceum Ogólnokształcącym. Dotyczy uczniów nie tylko ostatnich klas gimnazjów, liceów, techników. Zajęcia grupowe prowadzone są przede wszystkim w klasach III gimnazjum, a miarę potrzeb również szkołach ponadgimnazjalnych. Z indywidualnej porady natomiast może skorzystać każdy zainteresowany uczeń, bądź też jego rodzic.


Z porad doradcy zawodowego mogą skorzystać uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy:

 • chcą określić swoje zainteresowania, uzdolnienia, możliwości itp. niezbędne do podjęcia decyzji o wyborze zawodu,
 • posiadają zbyt mało wiadomości o interesujących ich zawodach, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • chcą poszerzyć swoja wiedzę na temat typów szkół i sieci szkół oraz proponowanych przez nie kierunków kształcenia,
 • chcieliby skorzystać z informatorów, teczek o zawodach,
 • myślą o zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej,
 • mają problemy zdrowotne i wynikające z nich medyczne przeciwwskazania do wykonywania zawodu i nauki, potrzebują wsparcia w swobodnym wyborze kształcenia,
 • chcą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do aktywnego poszukiwania pracy.

Doradca zawodowy służy również pomocą rodzicom, wychowawcom, pedagogom szkolnym, jeśli:

 • chcieliby pomocy w prowadzeniu zajęć dla swoich uczniów o tematyce z zakresu orientacji zawodowej (spotkania informacyjne, zajęcia warsztatowe, przeprowadzenie testów zainteresowań),
 • mają uczniów niezdecydowanych, z problemami zdrowotnymi (możliwość porady zawodowej na terenie PPP),
 • potrzebują pomocy w przygotowaniu rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji zawodowych,
 • chcieliby pomocy w realizacji działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły.


Plan poradnictwa zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
1. Propozycje dla uczniów III klas gimnazjum:

 • zajęcia warsztatowe według programu autorskiego „Pomoc uczniom klas III gimnazjum w wyborze zawodu,
 • konsultacje indywidualne dla uczniów mające na celu pomoc w określeniu zainteresowań, uzdolnień i umiejętności oraz predyspozycji zawodowych,
 • konsultacje indywidualne dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • konsultacje indywidualne dla wychowawców w zależności od zgłoszeń i potrzeb nauczycieli,
 • prelekcje NT. wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej dla wychowawców i rodziców uczniów klas III.

2. Propozycje dla uczniów klas I i II liceów ogólnokształcących:

 • konsultacje indywidualne i porady zawodowe dotyczące pomocy głównie pod kątem matury i wyboru kierunków studiów.

3. Propozycje dla uczniów III klas liceów ogólnokształcących, III klas szkół zasadniczych zawodowych i IV klas techników:

 • konsultacje indywidualne i porady zawodowe dotyczące wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia (system szkolnictwa wyższego, zawody przyszłości).