Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bogatyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradniabogatynia.pl

publikacji strony internetowej: czerwiec 2018 r.

ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 2. linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
 3. brak opisów alternatywnych grafik,
 4. pliki pdf. powstałe na podstawie dokumentów skanów, nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 6. część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Do końca 2021 r. strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-21 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizacja deklaracji dostępności 27.02.2023 r.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. widoczny fokus,
 2. wyróżnienie odnośników,
 3. kontrast między tekstem a tłem min 4.5:1,
 4. w materiałach do 01 grudnia 2020 grafiki posiadają alternatywne opisy.
 5. Przekładu tekstu na mowę

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Barbara Melnarowicz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 77 32 125.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bogatyni mieści się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni, ul. Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia.

Pomieszczenia Poradni zlokalizowane są w dwóch budynkach. Siedziba Poradni znajduje się w „budynku B” na III piętrze, dodatkowo Poradnia dysponuje salą WWR umiejscowioną  w „budynku A” na parterze.

Wjazd samochodem lub wózkiem z osobą z niepełnosprawnościami na teren posesji szkoły jest od strony ulicy Kościuszki. Szkoła posiada wyznaczone  1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się po prawej stronie przy budynku B, które jest oznaczone widoczną pionową tablicą informacyjną.

Aby wjechać na posesję szkoły i dotrzeć na miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, należy wcześniej umówić się na spotkanie,          a przed samym wjazdem  zadzwonić pod numer 75 77 32125.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko gabinet umiejscowiony na parterze  „budynku A” – wejście bezpośrednio z dziedzińca szkoły. Do pozostałej części Poradni umiejscowionej na III piętrze w „budynku B” utrudniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak windy.

W celu załatwienia spraw przez osoby ze szczególnymi potrzebami uniemożliwiającymi bądź utrudniającymi dotarcie na trzecie piętro, gdzie mieści się Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna należy przy telefonicznym umawianiu się na możliwość wejścia na tern Szkoły, zaznaczyć ten fakt - obsługa interesanta odbędzie się wówczas w pomieszczeniu Poradni mieszczącym się na parterze w „budynku A”. 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na terenie Szkoły w „budynku A”.

W Poradni po prawej stronie od wejścia znajduje się tablica ze z rozkładem pomieszczeń należących do Poradni, po lewej stronie jest sekretariat.

Na teren Szkoły i Poradni można wejść z psem asystującym.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bogatyni dostępne jest przenośne urządzenie pętli indukcyjnej.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bogatyni nie zapewnia wsparcia tłumacza dla osób posługujących się  językiem migowym.

 

Wypełniony wniosek można:

 • złożyć osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bogatyni,
  59 – 920 Bogatynia, ul. Kościuszki 33;
 • wysłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
  w Bogatyni, 59 – 920 Bogatynia, ul. Kościuszki 33;
 • wysłać drogą elektroniczną na adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Plan Sytuacyjny