1. Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyszczególnieniem uczniów, słuchaczy i wychowanków:

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  • z  niepełnosprawnością intelektualną,

  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

  • autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  • niesłyszących i słabosłyszących,

  • niewidzących i słabowidzących,

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( dotyczy wyłącznie w/w niepełnosprawności).

2. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych – dla głęboko upośledzonych (od 3 roku życia),
3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego przygotowania przedszkolnego – dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
4. Orzeczenie odmowne, stwierdzające brak potrzeby kształcenia specjalnego, potrzeby zajęć rewalidacyjno–wychowawczych albo indywidualnego nauczania,
5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – dla dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, od chwili wykrycia niepełnosprawności

Orzeczenia i opinie wydaje się dla uczniów szkól i placówek położonych na terenie działania poradni, a w przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły ani przedszkola, dzieciom zamieszkującym w rejonie PPP w Bogatyni.