Do zadań psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej należą:

 1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń dzieci i młodzieży, w szczególności:

 • możliwości intelektualnych,

 • rozwoju emocjonalnego,

 • rozwoju społecznego,

 • rozpoznawania zaburzeń rozwojowych,

 • diagnoza zachowań dysfunkcjonalnych;

 1. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb:

 • terapia indywidualna,

 1. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;

 2. prowadzenie konsultacji z rodzicami dotyczących zgłaszanych problemów w szczególności związanych z:

 • nauką,

 • relacjami społecznymi,

 • radzeniem sobie w trudnych sytuacjach,

 • umiejętnościami społecznymi,

 • problemami wychowawczymi itp.;

 1. prowadzenie psychoedukacji dla rodziców;

 2. pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

 3. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień wobec dzieci i młodzieży z grup ryzyka;

 4. współpraca z nauczycielami, pedagogiami, udzielanie wsparcia merytorycznego;

 5. prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży;

 6. prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego oraz innej tematyki – w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania;

 7. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;

 8. prowadzenie edukacji dotyczącej higieny zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Psychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu możliwe jest np. zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań. Psychoedukacja w Poradni często jest stosowana przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych czy też trudnościach w kontaktach społecznych. Ma ona na celu zmianę zachowań i postaw, a także naukę radzenia sobie z problemami.

Terapia psychologiczna - celem terapii jest wspomaganie funkcjonowania jednostki w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju.

Terapia może pomóc człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwić wzajemne porozumienie. Może pomóc zmienić niepożądane zachowania, nauczyć się nowych, korzystniejszych, czy polepszyć komunikację międzyludzką.

Terapia może mieć różne formy:

- indywidualna,

- grupowa,

- rodzinna,

- małżeńska.