Zadania realizowane przez pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 1.  dokonywanie diagnozy pedagogicznej potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz zdrowotnych dzieci i młodzieży połączonej z ustaleniem form pomocy;
 2.  prowadzenie różnego rodzaju form terapii pedagogicznej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz wskazywanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki;
 3.  prowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą;
 4.  prowadzenie zajęć grupowych psychoedukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i rodzicami;
 5.  udzielanie rodzicom porad i instruktaży dotyczących sposobów, metod, technik pracy z dziećmi oraz proponowanie materiałów ćwiczeniowych i fachowej literatury;
 6.  przyjmowanie zgłoszeń sytuacji konfliktowych, stanowiących zagrożenie dla interesów dziecka, rozumianych zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka i podejmowanie działań w celu ich rozwiązania;
 7.  wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i rozwiązujących trudności i problemy wychowawcze poprzez:
  • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
  • prowadzenie punktów konsultacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach,
  • prowadzenie konsultacji z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom,
  • branie udziału w charakterze zaproszonego gościa w zebraniach rad pedagogicznych,
  • wygłaszanie prelekcji dla nauczycieli i rodziców,
  • udział w zespołach wychowawczych przedszkoli, szkół i placówek,
  • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych;
 8.  udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci, w tym pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci wybitnie uzdolnionych;
 9.  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 10.  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień cywilizacyjnych i AIDS oraz profilaktyki innych problemów dzieci i młodzieży; prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
 11. udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;
 12.  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 13.  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.