W Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Bogatyni działa Zespół Orzekający, który
na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia wydaje orzeczenia i
opinie:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ze względu na niepełnosprawność:

  • niesłyszące,
  • słabosłyszące,
  • niewidzące,
  • słabowidzące
  • niepełnosprawne ruchowa, w tym z afazją,
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim,
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
  • niedostosowanie społeczne,
  • z autyzmem, w tym z zespołem  Aspergera,
  • niepełnosprawnością sprzężoną (dotyczy wyłącznie w/w niepełnosprawności).
 2. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – dla dzieci i
  młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – dla uczniów, których stan
  zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
  przedszkolnego - dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
  uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

 5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla dzieci od chwili
  wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Orzeczenia i opinie wydaje się dla uczniów szkól i placówek położonych na terenie
działania poradni, a w przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły ani przedszkola,
dzieciom zamieszkującym w rejonie PPP w Bogatyni.