• Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bogatyni udziela pomocy uczniom, ich  rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek z terenu miasta i gminy Bogatynia oraz dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola lub szkoły z tego terenu.
 • Pracownicy poradni realizują swoje zadania na jej terenie a w sytuacjach uzasadnionych również  poza  poradnią,  w  środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku domowym.
 • Podstawą udzielenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest wniosek o przyjęcie  do poradni zawierający określenie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej i powód zgłoszenia.
 • Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości  psychofizycznych, wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania form i metod pracy z dzieckiem służących jego rozwiązaniu.
 • Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
 1. wydanie opinii, wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 2. wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć
  rewalidacyjno - wychowawczych, lub indywidualnego nauczania,

 3. objęcie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców bezpośrednią pomocą
  psychologiczno -  pedagogiczną,

 4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz
  rodzicami. 

W zależności od zgłaszanego problemu, klient może skorzystać z pomocy zatrudnionego w poradni:

 • psychologa,
 • pedagoga,
 • oligofrenopedagoga,
 • neurologopedy,
 • logopedy
 • socjoterapeuty,
 • mediatora,
 • trenera  biofeedback,

oraz następujących form pomocy:

 • konsultacji,
 • porady bez badań,
 • wizyty diagnostycznej / diagnozy,
 • mediacji,
 • dostępnych form terapii,
 • oraz form profilaktycznych.

Wnioski są rejestrowane w sekretariacie poradni. O terminie badań decyduje kolejność zgłoszeń. W szczególnych przypadkach (np. zagrożenie życia, fobie szkolne, depresja) istnieje możliwość ustalenia najszybszego z możliwych terminu konsultacji.

W przypadku niemożności przybycia na wyznaczony termin, rodzic może ubiegać się o zmianę daty wizyty. 

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się do poradni po raz drugi, placówka zastrzega sobie prawo do nie wyznaczenia następnego terminu badań w danym roku szkolnym.

Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego
lub pełnoletniego ucznia. 

Pragniemy Państwa poinformować, że pracowników poradni obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej oraz przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.