Przed złożeniem dokumentów:

1. Proszę sprawdzić kompletność i poprawność danych na zaświadczeniu lekarskim: dane
dziecka, data wystawienia dokumentu, pieczątka nagłówkowa szpitala /przychodni, oraz lekarza
(czytelność, wyrazistość pieczątki) oraz podpis lekarza wypełniającego druk.


2. Proszę sprawdzić kompletność i poprawność danych na opinii szkolnej: dane dziecka, data
wystawienia dokumentu, pieczątka nagłówkowa szkoły/przedszkola oraz dyrektora
szkoły/przedszkola (czytelność, wyrazistość pieczątki) podpis dyrektora szkoły/przedszkola.

Opinia przedszkola - szkoły - zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Opinia przedszkola - szkoły dla Zespołu Orzekającego

Wniosek o organizację zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wniosek o udzielenie pomocy osoby pełnoletniej

Wniosek o udzielenie pomocy

 Wniosek o wydanie opinii w sprawie objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek o wydanie orzeczenia - opinii WWRD

Wniosek o  wydanie opinii po diagnozie

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie

Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego

Pliki zapisane są w formacie PDF